Vrije dag Vakantiedag, Vakantie, Snipperdag, Rustdag, Feestdag, {Holiday} MiddelpuntCentrum, Binnenste, {Centre} "Scoglitti": vrije dagvakantiedag, vakantie, snipperdag, rustdag, feestdag, {holidays} terte, per, over, op, met, in, binnen, {in} Sicilië{Sicily}.

OnzeOns, {Our} wit honk, eindpaal, doelwit, doelstelling, doelpunt, doel, {goal}: VoorTot boven, Tot, Toe, Ter, Tegen, Te, Om te, Om, Naar, Heen, Bij, Aan, A, {To} zich uitbreiden zich ontwikkelenuitwerken, uitbreiden ontwikkelen, tot ontwikkeling brengen, ontwikkelen, ontstaan, maken, formeren, doen ontstaan, {develop} enalsmede, {and} verhogen uitschrijven, promoveren, bevorderen, {promote} een {an} toegankelijk openlijk, open, ontluikend, gulhartig, {open} venster raam, opschuifraam, {window} voor toe, terwijl, staande, sinds, sedert, onder, om, gedurende, {for} werkzaamheden activiteiten, {activities} tel opzicht, achting, {regarding} toerisme {tourism}: toeristisch toerist, {tourist} vlet vlak, stomp, slap, plat, mol, mat, leeg, flauw, flatwoning, flat, etagewoning, bot, bandenpech, appartement, {flats} voortot boven, tot, toe, ter, tegen, te, om te, om, naar, heen, bij, aan, a, {to} verhurenlaten schieten, laten begaan, laten, aanbrengen, {let}, hotel{hotels}, typischtyperend, eigenaardig, {typical} SiciliaansSiciliaan, {Sicilian} voedingsmiddelen voeding, spijs, levensmiddelen , kost, gerecht, etenswaren, etenswaar, eten, dranken en tabak, consumptie, {food}, vakhandwerk, handarbeid, beroep, ambacht, {handicraft}, plattelandopen veld, {countryside} toerisme{tourism}, vertrekafvaart , {sailing} enalsmede, {and} [sub] werkzaamhedenactiviteiten, {activities}, sport{sport} enalsmede, {and} cultureel{cultural} gebeurtenis evenement, belangrijke gebeurtenis, {events}. voortot boven, tot, toe, ter, tegen, te, o
m te, om, naar, heen, bij, aan, a, {to} voordeelstrik, rozet, gunst, gunst, gratie, genadigheid, begunstiging, {favour} naar de hoe, het, des, de, aan het, aan de, {the} ontwikkeling ontwikkeling, ontplooiing, inrichting, exploitatie, evolutie, {development} van {of} toerisme {tourism} te onpas {out of season} ter te, per, over, op, met, in, binnen, {in} [Scoglitti] en alsmede, {and} ter te, per, over, op, met, in, binnen, {in} naar de hoe, het, des, de, aan het, aan de, {the} vol totaal, heel, geheel, geheel, gans, gaaf, ensemble, compleet, {whole} van {of} Sicilië {Sicily}.

Op welke manierHoe, {How} voor tot boven, tot, toe, ter, tegen, te, om te, om, naar, heen, bij, aan, a, {to} premieaffaires te ontvangen premie te ontvangen, premie met recht tot 
 aflevering in verkoperskeuze, gezet, baissepremie, {put} opwaarts op, omhoog, naar boven, {up} ter te, per, over, op, met, in, binnen, {in} [Scoglitti]

    WijWe, Ons, Men, {We} zitten zijn, zich situeren, wezen, vierkante decameter, 
verkeren, staan, liggen, bestaan, are, {are} ter tegen, te, op, om, nabij, naast, in, dichtbij, bij, aan, a, {at} 50[m] vanuit vanouds, vandaan, vanaf, van, uit, te rekenen 
vanaf, sedert, naar, met ingang van, af, {from} naar de hoe, het, des, de, aan het, aan de, {the} zeekust zeekant, kustlijn, kust, {seaside}. Wij We, Ons, Men, {We} zitten zijn, zich situeren, wezen, vierkante decameter,
 verkeren, staan, liggen, bestaan, are, {are} te per, in, een, binnen, {a} vakantieoord {holiday resort}, wie welke, welk, hetwelk, hetgeen, die, dat, {which} offerte huwelijksaanzoek, bod, bied, aanzoek, aanbod, aanbieding, {offer} wekelijks elke week, {weekly} blijft er blijft, {stays} te per, in, binnen, {within} naar de hoe, het, des, de, aan het, aan de, {the} rak bereik, {reach} van {of} naar de hoe, het, des, de, aan het, aan de, {the} zee {sea}. Zulks Dit hier, Dit, Deze, {This} jaartal jaar, {year} ziedaar ginds, er, daarginds, daar, aldaar, {there} zitten zijn, zich situeren, wezen, vierkante decameter, verkeren, staan,
 liggen, bestaan, are, {are} tevensook, mee, mede,
  evenzeer, eveneens, alsmede, {also} tweetaltwee, {two} vertrek flat, appartement, {apartments} voor toe, terwijl, staande, sinds, sedert, onder, om, gedurende, {for} 4 en alsmede, {and} 5 volk mensen, men, luitjes, lui, lieden, {people} iedere ieder, elke, elk, alleman, al, {each}. Onder Omlaag, Hieronder, Hierbeneden, Daarbeneden, Beneden, {Below} u men, jullie, jou, jij, je, aan jou, aan je, {you} zal wilsbeschikking, wil , verbond, uiterste wil, testament , {will} vondst {find} naar de hoe, het, des, de, aan het, aan de, {the} werkje verloting, uitloting, trekking,
 tekening, schets, loting, dispositie , {drawing} van {of} naar de hoe, het, des, de, aan het, aan de, {the} vlet vlak, stomp, slap, plat, mol, mat, leeg, flauw, flatwoning,
 flat, etagewoning, bot, bandenpech, appartement, {flats} en alsmede, {and} hun haar, {their} toestand stelling, stand, rang, positie, positie, plaats,
  ligging, houding, ambt, {position} aangewezen{indicated} voort verder, tot, te, op, om, met, jegens, bij, aan, {on} naar de hoe, het, des, de, aan het, aan de, {the} plattegrond landkaart, kaart, {map} van {of} naar de hoe, het, des, de, aan het, aan de, {the} vakantieoord {holiday resort}. Wees zo goed Svp, Alstublieft, Alsjeblieft, {Please} toon plaatsbewijs, notitie, nota, noot, kaartje, bon, biljet,
  aantekening, {note} naar dehoe, het, des, de,
   aan het, aan de, {the} bergachtig{mountainous} zone streek, rayon, oppervlakte, gebied, areaal, {area} zowat wijk, rond, plusminus, ongeveer, omtrent, om ... heen, om,
   buurt, {around} [Scoglitti]; [you’ll] zijn laten, krijgen, hebben, heb, gebruiken, erop nahouden, {have} naar de hoe, het, des, de, aan het, aan de, {the} mogelijkheid {possibility} voor tot boven, tot, toe, ter, tegen, te, om te, om, naar, heen, bij, aan, a, {to} woninghuurrente, pachtsom, pachtgeld, pachtakte, pacht, huurprijs , huur , {rent} tweewielerrijwiel, fiets, {bikes} beiderbeide, allebei, alle twee de, {both} voortoe, terwijl, staande, sinds, sedert, onder, om, gedurende, {for} volwassenevolwassen, adult, {adults} enalsmede, {and} kinderen{children} tertegen, te, op, om, nabij, naast, in, dichtbij, bij, aan, a, {at} loeienlage, laagtepunt, laag, gemeen, bulken, {low} kostprijskosten , kost, kost, aanschafwaarde, aanschaffingswaarde, {cost}.

Op welke manierHoe, {How} voortot boven, tot, toe, ter, tegen, te, om te, om, naar, heen, bij, aan, a, {to} vondst{find} [Scoglitti]

.......13 km. vanuitvanouds, vandaan, vanaf, van, uit, te rekenen vanaf, sedert, naar, met ingang van, af, {from} Vittoria, voortverder, tot, te, op, om, met, jegens, bij, aan, {on} naar dehoe, het, des, de, aan het, aan de, {the} zee{sea}, vanuitvanouds, vandaan, vanaf, van, uit, te rekenen vanaf, sedert, naar, met ingang van, af, {from} S.S.V. Catania-Ragusa] (70 min. circa{circa}), uitweguitgang, einde , afslag, afrit, {exit} tertegen, te, op, om, nabij, naast, in, dichtbij, bij, aan, a, {at} wegkruisingviersprong, {crossroads} voortot boven, tot, toe, ter, tegen, te, om te, om, naar, heen, bij, aan, a, {to} Comiso–Vittoria.

TegenNabij, Naast, Met, Langs, Door, Dichtbij, Bij, Aan, {By} tweewielerrijwiel, fiets, {bike} umen, jullie, jou, jij, je, aan jou, aan je, {you} annuleerteken {can} zienspreken, raadplegen, ontmoeten, aantreffen, {see} naar dehoe, het, des, de, aan het, aan de, {the} plaatsdorp, {village} enalsmede, {and} naar dehoe, het, des, de, aan het, aan de, {the} omtrekomstreken, omgeving, omgeving, {surroundings} enalsmede, {and} [you’ll] rakbereik, {reach} sommigeenkelen, enkele, enigszins, een weinig, een beetje, {some} plaatselijkeplaatselijk, lokale, lokaal, {local} vizierinrichtingbezienswaardigheden, {sights} ofhetzij, {or} verkennenonderzoeken, nagaan, exploreren, aftasten, {explore} naar dehoe, het, des, de, aan het, aan de, {the} kustlijn{coastline} wiewelke, welk, hetwelk, hetgeen, die, dat, {which}, rotsachtig{rocky}, zanderigzandachtig, rul, mul, {sandy}, seclens, droog, droge, dor, {dry} ofhetzij, {or} vermogendrijkelijk, rijk, gefortuneerd, {rich} terte, per, over, op, met, in, binnen, {in} Middellandse Zee{Mediterranean} wasdomvooruitgang, verbouwing, toename, ontwikkelingen, ontwikkeling, groei, aanwas, {growth}, zalwilsbeschikking, wil , verbond, uiterste wil, testament , {will} zittenzijn, zich situeren, wezen, verkeren, staan, liggen, bestaan, {be} vlotongedwongen, makkelijk, licht, langzaamaan, gerust, gemakkelijk, {easy} te halen{to reach} voortoe, terwijl, staande, sinds, sedert, onder, om, gedurende, {for} kilometer{kilometres}.

[Scoglitti], guldengouden, {golden} zeestrandstrand, {beaches}, SiciliaansSiciliaan, {Sicilian} voorgeschiedenisverhaal, historie, geschiedkunde, geschiedenis, {history} enalsmede, {and} teeltcultuur, bouw, beschaving, {culture} voortverder, tot, te, op, om, met, jegens, bij, aan, {on} [Ragusa’s] zeekustzeekant, walbank, kustlijn, kust, {coast}, tussenonder, {among} naar dehoe, het, des, de, aan het, aan de, {the} werkhuisplek, plaats, oord, lokaal, landingsplaats, gelegenheid, {places} van{of} naar dehoe, het, des, de, aan het, aan de, {the} teken strekking, persoon, letterteken, karakter, geaardheid, figuur, aard, {character} [Montalbano] tegennabij, naast, met, langs, door, dichtbij, bij, aan, {by} [Camilleri (“Fela”“Vigata”, “Montelusa”, “Capo Russello”). Kom meeKom, {Come} enalsmede, {and} verterenuitgeven, spenderen, optellen, opsouperen, opmaken, doorbrengen, besteden, {spend} uwjullie, jouw, jou, je, {your} vrije dagvakantiedag, vakantie, snipperdag, rustdag, feestdag, {holiday} terte, per, over, op, met, in, binnen, {in} onzeons, {our} minicomputer mini, {mini}-vletvlak, stomp, slap, plat, mol, mat, leeg, flauw, flatwoning, flat, etagewoning, bot, bandenpech, appartement, {flats}, 4-5 [beds], 2 zaalwereldruim, speling, ruimte, plaats, lokaliteit, kamer, gelegenheid, bestek, {rooms}, volkomentotaliter, helemaal, heel, gehele, geheel, {completely} ingerichtgestoffeerd, gemeubileerd, {furnished}. [Tel]. +39/095/494990, +39/333/2174592. Wees zo goedSvp, Alstublieft, Alsjeblieft, {Please} visitebezoek, {visit} onzeons, {our} interneren{internet} terreinligging, grond, {site} voortot boven, tot, toe, ter, tegen, te, om te, om, naar, heen, bij, aan, a, {to} waarschuwenverwittigen, meedelen, inlichten, informeren, berichten, {inform} uzelfjijzelf, {yourself} zowatplusminus, over, ongeveer, omtrent, omstreeks, om, in omloop, circulerend, circa, {about} welkewelk, wat, hetgeen, dat, {what} zitzijn, wordt, verkeert, staat, situeert zich, ligt, is, bevindt zich, bestaat, {is} gebodenaangeboden, {offered} enalsmede, {and} naar dehoe, het, des, de, aan het, aan de, {the} wekelijkselke week, {weekly} tarieven{tariffs} (vanuitvanouds, vandaan, vanaf, van, uit, te rekenen vanaf, sedert, naar, met ingang van, af, {from} 340 Euro www.scoglitti.com/tariffe.htm ). ToegankelijkOpenlijk, Open, Ontluikend, Gulhartig, {Open} roundhet hele jaar door, {all the year}.

WijWe, Ons, Men, {We} zittenzijn, zich situeren, wezen, vierkante decameter, verkeren, staan, liggen, bestaan, are, {are} tertegen, te, op, om, nabij, naast, in, dichtbij, bij, aan, a, {at} 50[m] vanuitvanouds, vandaan, vanaf, van, uit, te rekenen vanaf, sedert, naar, met ingang van, af, {from} naar dehoe, het, des, de, aan het, aan de, {the} zeekustzeekant, kustlijn, kust, {seaside} Thijdiegene, degene, {he} organisatie{organisation} voortoe, terwijl, staande, sinds, sedert, onder, om, gedurende, {for} naar dehoe, het, des, de, aan het, aan de, {the} vaderlandsonderdaan, nationaal, {national} toernooisteekspel, {tournament} van{of} zeestrandstrand, {beach} volleyvloed, stroom, salvo, bergstroom, {volley}.

Naar deHoe, Het, Des, De, Aan het, Aan de, {The} geografischaardrijkskundig, {geographic} toestandstelling, stand, rang, positie, positie, plaats, ligging, houding, ambt, {position} van{of} [Scoglitti] verstrekkenveroorloven, vergunnen, uitkering geven, toestaan, toelaten, toekennen, permitteren, laten schieten, laten begaan, laten, gedogen, een uitkering geven, aannemen, {allows} umen, jullie, jou, jij, je, aan jou, aan je, {you} te halen{to reach} velenvele, veel, menige, menig, {many} toeristischtoerist, {tourist} instantie{resorts} terte, per, over, op, met, in, binnen, {in} zuidelijk{southern} Sicilië{Sicily} kortomkort en goed, kort en bondig, enfin, {in short} tijdtermijn , tempo, poos, maat, maal, keer, {time}.

Wees zo goedSvp, Alstublieft, Alsjeblieft, {Please} schrijf{write} een{an} [e]-posterijenpost , mail, brieven , briefpost, besteldienst, {mail} terte, per, over, op, met, in, binnen, {in} Engels{English} voortot boven, tot, toe, ter, tegen, te, om te, om, naar, heen, bij, aan, a, {to} info@scoglitti.com

[Scoglitti] [č] http:www.Scoglitti.com/